ใบอนุญาต

การพนัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงเงินรางวัลที่รัฐให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เขากระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ของตนสินบนนำจับตามมาตรา 15 เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย […]

Read More

การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

ตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกระทำการดังนี้1.ตั้งเจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้2.กำหนดเงินค่าธรรมเนียม3.กำหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน4.วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้5กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 […]

Read More

สินบนนำจับ

การพนัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงเงินรางวัลที่รัฐให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เขากระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ของตนสินบนนำจับตามมาตรา 15 เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย […]

Read More

ลักษณะของการกระทำผิด

การพนัน ลักษณะของการกระทำผิด การเล่นการพนันตามที่พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดไว้ สามารถจำแนกได้เป็น 4 […]

Read More

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนันพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เหตุผลความจำเป็นในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช […]

Read More

การพนันและขันต่อ

การพนันและขันต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประวัติและวิวัฒนาการของการพนันและขันต่อนั้น มีประวัติและวิวัฒนาการเช่นเดียวกันกับการพนัน กล่าวคือ การพนันมีมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากมนุษย์ได้ เหมือนเป็นมรดกในสังคม […]

Read More