กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประมวลคำกฎหมายจากราชกิจจานุเบกษา คำว่า “พนัน” ผู้จัดทำได้รวบรวมกฎหมายเฉพาะกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม […]

Read More

การฟ้องคดีการพนัน

การฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดการพนัน รัฐเป็นผู้เสียหายเนื่องจากความผิดการพนันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย รัฐโดยอัยการจึงมีอำนาจฟ้องคดีการพนันได้แต่ผู้เดียว ซึ่งการฟ้องคดีการพนันจะยึดหลักการฟ้องคดีอาญาทั่วๆ ไป ตามมาตรา 158 […]

Read More

แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต

1.ห้ามมิให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นการพนันอื่นใดที่รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงระบุห้ามไว้ (ในบัญชี ก.)2.เมื่อรัฐบาลเห็นว่า การเล่นตามบัญชี ก. […]

Read More

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต

1.ผู้รับใบอนุญาตเล่นโตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง และเล่นบุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องทำรายงานจำนวนยอดเงินรายรับและรายจ่ายในวันหนึ่งๆ ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในวันรุ่งขึ้นทุกวัน2.ผู้รับใบอนุญาตเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง […]

Read More

ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตการพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต1.ไพ่บริดซ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต หรือเล่นในบ้านระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น2.บิลเลียด […]

Read More